Titiang Nunas Roh Suci (Kidung Pamuji 24) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Titiang Nunas Roh Suci (Kidung Pamuji 24 / KP 24)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
  D              G  A   G      D
ZXJueENldGY3K2s1bzdwV0wrZUxEYXlMR2luZkNJVUdSdmpzWVpJdEhPcVE2dzVoN1E3NllhSldrZG9xVnFSMG5jKzVjOStQS0tocEROVlFHUUtPZVRLclN1RUY3Y0daUjZUZW9yYXczd0puSUtCQlljbWFYcTN4VExNbjg2ZXMwU2hhaUxYTzcwZTlGeElYdjRqRnN0YThteXdSK2Z3YlQrT29KbE5DWjNZPQ==@n
  Ti---tiang nu---nas duh   Roh       Su------ci
  D     G      D  Bm   G      D
ZjJVTEQyRE5ONzRmV05WU25QckZPcUY2OFFRVHV2bFExNjRvNmFKUDV4dXRzQ2cwQkdYMTkxUEFNL21BRDlCRElNY1F3ZTZEcGtoWUVadkx6aXVzeXF0WHNkUzB5V0lVNXBkbE4rc0ZUQzBWTDJuS3YvTmEzbjJ1R2h3Q0V6bms=@n
1. Pa--nge---ngan sa----ne  ku-----kuh wiak----ti
2. Su--na----rin  ja  ma---nah  ti---tiang---e.
3. Mu--gi  te----dun  ring pa-----sa---mu------an.
4. Mangda  ti----tiang sam--pu-----nang a-------jrih.
  D            Bm        A        Bm 
YU9FcjVMOVpPWUlDYmNOV1dDcit3Rlc4dHhyNkN5YnZNY0RGV3FDK2dxWHRRaFRzUndlOGpuSEJXc3NJRXo5TFNadDJ2VVJWUngrMzVEVlA5Z3E3b3V6dkFHRWNyV3FDUXVUR0NENHNQYXlvNzFnOVVIRlVWUkFCTnl6THFxNkI=@n
1. Du--ma----dak  nun-----tun ti----tiang sa---reng sa----mi 
2. Mangda  ti----tiang  u----ning ring Sang Hyang Ye----sus.
3. Nga-wo----nang i-------yeg mi----wah  ta---tung--ka----san.
4. Yen-ning keni seng----sa---ra  wi----ya---din  pa----dem.
  A     D  Bm  G      A           D
L01VeE9RM2pOakFUb0ZqWXNpL2dVdGo1ektQWks1c2xhTTJ2VVVsZHRhcVNtZnRUSzU0VmRzQ1Rud0pYN2huSFJOenBNQkMrVXVSZ3ExUk1HL0ZxUUFTN0xRQTB6U2d4bzlremV2YkhHMmdISUNvK1YzNmp0MWx4M1EvRWY1VDQ=@n
1. ring mar--gi sa----ne nu------ju  ka----su---war---gan
2. Pa---nem--ba--han  ti--tiang  ne  se----tia tu----hu.
3. Ngan-tos sa--reng sa--mi   sa---ling tres-na----in.
4. Du---ma---dak ja  ti--ti------ang ka----li---pu----rang.
     G  A   D
LzlpMGlDY0lpdUgyVjR0dERvb0lQWVJmNTZLVzl0Rk1rdkl1MTdCQVQ5L2J6cWFqN2dheE1NMitDbjlWblhPUg==@n
  Nu-----nas i-----ca.
                                         

Lirik Titiang Nunas Roh Suci (Kidung Pamuji 24 / KP 24)

Bait 1 :
Titiang nunas duh Roh Suci
Pangengan sane kukuh wiakti
Dumadak nuntun titiang sareng sami
ring margi sane nuju kasuwargan
Nunas ica.

Bait 2 :
Titiang nunas duh Roh Suci.
Sunarin ja manah titiange.
Mangda titiang uning ring Sang Hyang Yesus.
Panembahan titiang ne setia tuhu.
Nunas ica.

Bait 3 :
Titiang nunas duh Roh Suci.
Mugi tedun ring pasamuan.
Ngawonang iyeg miwah tatungkasan.
Ngantos sareng sami saling tresnain.
Nunas ica.

Bait 4 :
Titiang nunas duh Roh Suci.
Mangda titiang sampunang ajrih.
Yenning keni sengsara wiyadin padem.
Dumadak ja titiang kalipurang.
Nunas ica.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫