Ida Sang Hyang Roh Suci (Kidung Pamuji 104) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Ida Sang Hyang Roh Suci (Kidung Pamuji 104 / KP 104)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

3/4

Bait :@b
  C    Am     C     G/B
Z2RGUVp0dDQzN2NCdE9SaEN0UmFaTjdxWFpOdUs0eUlIRG5MRjF5WERIa1V5N3NmMEh1S29RYlh2MVp2a1A1TVhxTGhQWXlYMkhNQWpZNG5NZWNFeHc9PQ==@n
1. I---da  Sang Hyang Roh  Su--ci 
2. I---da  swi--tran tiang dar-ma. 
3. Yan ring mar--gi----ne  ke--wuh. 
  C    Am     G     C
Z2ovOEh3OWtWeFhTS2JDeTNVOG5rbW11b3M3TnFVcDNVb3FSQTRzNHlhd0xDamZleDRnMmRDUC9hL2VrZnovdWFTN2lUTENGSXE4bmFzd0IweWtXS2c9PQ==@n
1. Kwa-sa ngi--cen  pi----ku--kuh
2. Ma--nah ti---tiang tan  bim-bang.
3. Mi--wah ma---ke----han  sa--tru.
  C    Am     C     G/B
MmJXcndGdk1DZzBrTloxZnpqM0drM1ZFVldYN3BPclhBdTJ2VnlkSlNoNjVZb1hCRGlZcWE4eWt6WXFOTGhucHRYa0dnWWR0NFQ1SEJGQ3VORzcwVWc9PQ==@n
1. Ka--la ti---tiang ma----mar-gi 
2. Yen we--ngi ti----tiang ke--wuh.
3. Jan-ten ma---nah  tiang pu--guh. 
  C    Am     G     C
Z2ovOEh3OWtWeFhTS2JDeTNVOG5rbW11b3M3TnFVcDNVb3FSQTRzNHlhd0xDamZleDRnMmRDUC9hL2VrZnovdSswWlFtaytmNGRrNFljYU1SWHl4VWc9PQ==@n
1. I---da ma---nun---tun  ti--tiang
2. I---da ngi--cen  pa----yu--ban.
3. An--del ring plung-guh  Ra--tu.
  F    C     G     C
clBrd0swUHlyNnNlYkNZQ1VFYlRzR0JRRlBIOTJuaGxCU2lFVktZdmg4ZVVJeHJqanp1Wkcvb3NZUi9oeENabGEydTBld0pyMTBhVG9mUDE0VWNiV0E9PQ==@n
1. Jan-ten su---ka  ma----nah tiang
2. Ka--la--ning re----but  a---geng. 
3. Yenning pa---de----me  tam-pak. 
  C    Am     Dm    G
MmJXcndGdk1DZzBrTloxZnpqM0drLzlVd1F4dGkwdFRzWnZwejk1MElWMnk5enZoYXNETWdUTDZWWlRsT1ZEVmtFYTJjZVloczhMRGtDZEFTd1h2bUE9PQ==@n
1. Yan ngrenga sab---dan  I---da
2. Sab-dan I----da  re----nga tiang.
3. Sab-dan I----da  a-----gem tiang
  C    Am     C     G/B
MmJXcndGdk1DZzBrTloxZnpqM0drM1ZFVldYN3BPclhBdTJ2VnlkSlNoNjVZb1hCRGlZcWE4eWt6WXFOTGhucHRYa0dnWWR0NFQ1SEJGQ3VORzcwVWc9PQ==@n
  Mai-ja ma---nu----sa  do--sa
  C    Am     G     C
Z2ovOEh3OWtWeFhTS2JDeTNVOG5rbW11b3M3TnFVcDNVb3FSQTRzNHlhd0xDamZleDRnMmRDUC9hL2VrZnovdVZMaDc5UVUwY29aekZTR2JMdzQ2a1E9PQ==@n
  Ni--ra nan--dan  ka  swarga.
                      

Lirik Ida Sang Hyang Roh Suci (Kidung Pamuji 104 / KP 104)

Bait 1 :
Ida Sang Hyang Roh Suci Kwasa ngicen pikukuh
Kala titiang mamargi Ida manuntun titiang
Janten suka manah tiang Yan ngrenga sabdan Ida
Maija manusa dosa Nira nandan ka swarga.

Bait 2 :
Ida switran tiang darma. Manah titiang tan bimbang.
Yen wengi titiang kewuh. Ida ngicen payuban.
Kalaning rebut ageng. Sabdan Ida renga tiang.
Maija manusa dosa Nira nandan ka swarga.

Bait 3 :
Yan ring margine kewuh. Miwah makehan satru.
Janten manah tiang puguh. Andel ring plungguh Ratu.
Yenning pademe tampak. Sabdan Ida agem tiang
Maija manusa dosa Nira nandan ka swarga.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫