Yen Sampun Dawuhnya Rawuh (Kidung Pamuji 106) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Yen Sampun Dawuhnya Rawuh (Kidung Pamuji 106 / KP 106)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Ketukan 3/4

Bait :@b
        D        Bm
b3p4Q29IQ3RtRnVtOGpBT0REMzhrOWlaanFLTlJieXdhWHJCVUxKYmR1WFZTWFNweVRWQy9qUTdCaWpBMjkyVXNkc1ZUbFhZNXNFS2srK1NXQ2o4WFE9PQ==@n
1. Yen sam-pun da--wuh-nya ra--wuh
2. Yen sam-pun da--wuh-nya ra--wuh
3. Yen sam-pun da--wuh-nya ra--wuh
4. Yen sam-pun da--wuh-nya ra--wuh
          G    E7    A
Zmt6NTlsak9uQ3piZ2JpLzl6NjM0M0szMjdiejl6UVBUQVlva2R2QmZENlNMSHhxREx6eHowYjZHMXRmT21hN3FoenBGM2pTdm9UeVUxc1hudmFQWUE9PQ==@n
1. Tiang ning-gal ja---gat se--ka---la
2. Ka----lu---wi---hang ja--gat dri--ki.
3. Ma----ka---sa---mi  pa-cang si---nah.
4. Su----sah se---dih sa--mi i----cal.
        D         Bm
VmtnNC9nMzJ1QndUVEZDWklTWFVwOEJBWmZUdlNJYUJOYTRDczlHci9BR2lzaitIZHliQXVuOHZZTXBKcFF4azl6anYxVElqaEJFZTcwK2xJQlRsdVE9PQ==@n
1. Ma--nah ti---tiang gi-rang a---geng
2. Pa-cang i----cal  ma-ka---sa--mi.
3. Ku--rin swar-gan  ma-am---pa--kan
4. Ka--gen-to---sin  an-tuk li--ang.
          G        A   D
YjBUZTZOOWlJRExlMlorcUJ3UE1wTHZtQXdYL2drMXAzQUMyOVNKazhlRlJSYmdoYWpDclQrVm96VmhTbURVUXJYR0xKd3FvWnhKWHN6YVNSSnVQNE5iU0FhY3pJOTFMait1L0RwbFBrYWM9@n
1. Ka----pang-gih ring Sang Hyang Ye-----sus
2. Tiang ngranjing ka  Pu---ri  Su-----ci
3. Ti---tiang pa---cang mri--ka  ngran--jing.
4. Yen  pa---geh ngi---ring Hyang Ye-----sus.

Reff :@b
       A         Bm
UmJCV1ZnRFc0dFpXSjl6TVFWZkdEYXZDbDh1T0VkY1NVd29lclJrUjJqNVR5K0FibXUxNXNPcUZMN3lZN1ZIeC8zM1JHdlRNVGhJdmFFZVpQQWJlVVE9PQ==@n
War--nan I---da ton tiang We--kas
       G    A     D
OHJtNDl3c0hDMzFteCtxM3o3bGFFRWdNY0tzQllsdmVZV2IydmtFRlFCT2hiV29SQitneURDemJDdFV0d0t3Tw==@n
Tur sla-min-nya ngi-ring I---da
       A         Bm
UmJCV1ZnRFc0dFpXSjl6TVFWZkdEYXZDbDh1T0VkY1NVd29lclJrUjJqNVR5K0FibXUxNXNPcUZMN3lZN1ZIeC8zM1JHdlRNVGhJdmFFZVpQQWJlVVE9PQ==@n
Ring u---ma--he langgeng dri-ka
       G    A     D
M295cEZnMHBOSGNnbkZabzFad1ZBZ0cyQUo4a1oxVWw0UWVHODQrS3ZZZVRSTHhyUGJnY2F3RUNYQ2ptUGR5VWdsSitPOGo1UittOU9sUmdReG5yRUE9PQ==@n
Tan wen-ten ma--lih pa----ke--wuh.
                         

Lirik Yen Sampun Dawuhnya Rawuh (Kidung Pamuji 106 / KP 106)

Bait 1 :
Yen sampun dawuhnya rawuh Tiang ninggal jagat sekala
Manah titiang girang ageng Kapanggih ring Sang Hyang Yesus
Warnan Ida ton tiang Wekas Tur slaminnya ngiring Ida
Ring umahe langgeng drika Tan wenten malih pakewuh.

Bait 2 :
Yen sampun dawuhnya rawuh Kaluwihang jagat driki.
Pacang ical makasami. Tiang ngranjing ka Puri Suci
Warnan Ida ton tiang Wekas Tur slaminnya ngiring Ida
Ring umahe langgeng drika Tan wenten malih pakewuh.

Bait 3 :
Yen sampun dawuhnya rawuh. Makasami pacang sinah.
Kurin swargan maampakan. Titiang pacang mrika ngranjing.
Warnan Ida ton tiang Wekas Tur slaminnya ngiring Ida
Ring umahe langgeng drika Tan wenten malih pakewuh.

Bait 4 :
Yen sampun dawuhnya rawuh. Susah sedih sami ical.
Kagentosin antuk liang. Yen pageh ngiring Hyang Yesus.
Warnan Ida ton tiang Wekas Tur slaminnya ngiring Ida
Ring umahe langgeng drika Tan wenten malih pakewuh.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫