Titiang Ngandel Ring Yesus (Kidung Pamuji 67) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Titiang Ngandel Ring Yesus (Kidung Pamuji 67 / KP 67)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
  D           G     D
Q2VNMnR4Qi9PWHJpYUgxUTdIb3Z3VDVDUlVPUytvVnlaUDl4NHlnakxpdUpTdmQ0bHE2VWg5UTk0cFFJZG1aZ1d5cWhLWlh5bGZ0azMyQk1JOFc3TVNyRE4zbWJKbHA4SnArRUJuTHdyTXc9@n
1. Tiang an--del  ring Hyang Ye--sus.
2. Wan----tah pa-----nge--ngan ti--tiang. 
3. Sra----na pa-----ngan-del  ti--tiang. 
  A     G      A     D
MzRRODEvRHZuZ3VYSFdjNGVESEF0OXVTYVN6S1BjZWlsenMzOC9QRE9QcXU0eHpoZEEwSXlzSTkxdE45UHphSktNWkdFbndsc0kvSWE3RzNFK2owTklLbnlMQzRPcGRZK1k4ZVhtL2tqUlE9@n
1. Wit  pi--ku-----kuh ma----nah tiang.
2. Ne   mungga-----hang ma----nah tiang. 
3. Ngi----ca--lang  se---dih  ti--ang.
  D                A
Q2VNMnR4Qi9PWHJpYUgxUTdIb3Z3WlZOQkVsR2tkbDcxQ1l6dWp3UWg4Rm5FeVBOdWtldnpaYXVCdVZ2QUdEcjRsNUI1NTZkUER0azM0R0grNTZmemJOTWkxbkFWeGFLQWRDL3MrSjQ1QnM9@n
1. Wan----tah I------da  an----del tiang, 
2. Wan----tah pa-----nge--gan  ti--tiang. 
3. Sra----na pa-----ngan-del  ti--tiang. 
  Em     A           D
b294SXIyRzllNkkzMWtQd0k4eUhUS2RSdmtxS2tENHhTV2E5NEhIMXFlZjhCUVNJb0NwSDhlUDF0NDQ4R0ZoRUthb0ttYUNBdkRxcDY4dHFoeTJlaktSQzIzMEx3b2tNeHJMWDVuMW83MkE9@n
1. Pu-----kuh kra----ha---yuan ti--tiang
2. Ne   nglipu-----rang ma----nah tiang.
3. Nyir---na--yang  a----jrih ti--tiang.

Reff :@b
D              G
dCtGaFJmOVVHZGRBT284NE9lZ1pMMnRtOER0eHlUU3NMajZiUHQ3bHRxVGlvbTRJTXpWNDNzY0EyTjR1ckkzZjZTSG1PMTYyTUhzL0VEU0E2QVVBd3c9PQ==@n
Ti---tiang tan wen-ten a---jrih. 
A              D
eGxkbHJMT1k0QXRPYmRIY2ltTEY0VzBmeVFXajdBdTVzY3c4UmdkdFV2QjIwdUFUMWtKWDRaY0tHWXB4Z0VJSFVQVGdJS05tMEN4NHMrZk9CVkEyTkE9PQ==@n
Sang Hyang Ye---sus nya--re--ngin
D                 D
UDhZMWhmSHlZY2NzdmRJV3dtQ00wWTNydndqS3VVajBJVWxENUZGcEFTcks1dHd6S2poK056a1dydndVUXpXUGlwRjR0SDhYZERNN3pDY1hmUUxWRlZlRlpkRHgwd1VYQmduRzJYOGc4RVk9@n
I----da  da---dos kra--ha--yuan tiang. 
Em     A         D
YzFpMEM1eEtUZ3U0S0ltOHlHQ3VPajhZeFZrSFJRQW8yQmdxSVpXZU5DZS9RUHYxaGY1VWVlQS9HcTF0RmtxTS8wZlk0UzRtMmJySXYzNEw0SWtQRWc9PQ==@n
Wit pi----ku---kuh ma---nah tiang.
                          

Lirik Titiang Ngandel Ring Yesus (Kidung Pamuji 67 / KP 67)

Bait 1 :
Tiang andel ring Hyang Yesus. Wit pikukuh manah tiang.
Wantah Ida andel tiang, Pukuh krahayuan titiang
Titiang tan wenten ajrih. Sang Hyang Yesus nyarengin
Ida dados krahayuan tiang. Wit pikukuh manah tiang.

Bait 2 :
Wantah pangengan titiang. Ne munggahang manah tiang.
Wantah pangegan titiang. Ne nglipurang manah tiang.
Titiang tan wenten ajrih. Sang Hyang Yesus nyarengin
Ida dados krahayuan tiang. Wit pikukuh manah tiang.

Bait 3 :
Srana pangandel titiang. Ngicalang sedih tiang.
Srana pangandel titiang. Nyirnayang ajrih titiang.
Titiang tan wenten ajrih. Sang Hyang Yesus nyarengin
Ida dados krahayuan tiang. Wit pikukuh manah tiang.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫