Sang Hyang Widi Suci (Kidung Pamuji 44) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Sang Hyang Widi Suci (Kidung Pamuji 44 / KP 44)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
    D           G   A   D
VUwxSU9iS0g2VFJFcVo1YUVKeUU1RE16bmNqWXhxcGlHL0JqTkE1cHZvcHhCNDVDeFA2R0NNSllQVEhCdTFzVmtjYnVqK1pHcmJOQ3MxMkQva3JyNG4rODRMa0JmU3JwUE8zdFJlWlpxWkU9@n
1. Sang Hyang Wi---di  sa---ne  ngak---si, 
2. Ti---tiang lu---put sa---king do-----sa, 
3. A----min  ing--gih, A----gu----nging sih, 
    G      E     A   D
RktkVnNGZjdnbUJ0L2FwMFgxSlB6Y0t1VU5aVHFqcktiTjRrbk1xS0N1RU5SSEduQjJBdlpPT016QUVtM1E1OE1kamttQmdBWXpFOVVHdGhaQUZZZFE9PQ==@n
1. sa---ha-----na---ning ma---nu----sa
2. wan--tah  sa---king sih I-----da.
3. ring bu-----kit Gol--go---ta----ne.
    D                 Bm
L090ck10bDU0Z2JqREVLZG1QTWNkQVhKenQyeHUzenFuRmFhM0Y5YWdjZHlPM1E1Q1ZxOGVDUGN2N0tuem5pc1c4MG9tUVlKdkhsUW5LWVE5Ukk3SkJCT2E1aW9QYjVjdUlpMGF3NVZQc2c9@n
1. Ta---ler  wi---kan in---dik  ti-----tiang,
2. Sang Hyang Ye---sus ne  ka----pen----tang.
3. Ban--ten  I----da  mra--si----da-----yang,
    G      Em    A   D
TklIKzVrejBmTHorbkdaWFYzOHRiREI1WHdMUnVHU3dTdWpmZjU1Qys0Vm1jeUNjMVR6K2liTEliZmdPc3prbXBzNno4Z3c0cWVrN0tqN3JNV0pQTGc9PQ==@n
1. Nga--mar----gi---ang dur--si----la.
2. Mras-ta-----yang do---san ti----tiang.
3. Ngre-si-----kin ma---nah ti----tiang.
                         

Lirik Sang Hyang Widi Suci (Kidung Pamuji 44 / KP 44)

Bait 1 :
Sang Hyang Widi sane ngaksi,
sahananing manusa
Taler wikan indik titiang,
Ngamargiang dursila.

Bait 2 :
Titiang luput saking dosa,
wantah saking sih Ida.
Sang Hyang Yesus ne kapentang.
Mrastayang dosan titiang.

Bait 3 :
Amin inggih, Agunging sih,
ring bukit Golgotane.
Banten Ida mrasidayang,
Ngresikin manah titiang.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫