Rikala Hyang Yesus Munggah (Kidung Pamuji 28) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Rikala Hyang Yesus Munggah (Kidung Pamuji 28 / KP 28)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
  C           G        C   
UTdJSElsUDlodVRjZGhiazhYQ3Azem4zRkJKRUJTUU1MQkJSSDNsenRnZzQyMlIzMDYvWkM0NUh1VW41emVGeW0xVnBCdFhRQ3Frc3NIWUlnVHhDSGtpQWhiUnBUN1BudUtMa0xVNnNtc2c9@n
1. Ri--ka----la  Hyang Ye---sus    mung-gah
2. Ri--ka----la----ning  pa---ra     si---sia
3. Pu--ni----ka  or-----ti  ngi--------ya---ngin
       C      F       G   
N3F2TmlmSThQWVlHTXMzRnk0UW85QTlyNmk4S0VRMHdiOGtLVGcwWlU3cGVXclBOZUkzUDZ0RW53Vkc3T2pqWHJqWm82NVhtZVh4U3JHbUF5R0RGNkE3N0hIY0RBSnRFL1BOUS9XSUZzczA9@n
1. Pra-ya  ngran-jing  ka----swar-----gan
2. Sa--mi  wen---ten  ring pu-------ra
3. Jeg wen---ten  swa----ra  maku-----wug
       G           G
a3cyOUh4MEJTejIyRzFmM1ZVbzZucXB2TVdrL3RJZWJNSTdEQ2poNStqb2VSSUppSXFFeXVpbXJoemVlSFZUbm5iM3ZtOW5TbHJjVjNMUkQ0bzJDNGc9PQ==@n
1. Ra--ris  ngwen-te-nang  per----jan---jian
2. Jeg wen---ten  swara   ma-----ku----wug
3. Sa--ne  se----da ka-----seng---sa----ran
  G      C     F       G
S05wL3FQRlQxcFdKUVRxYytoam0rWlZvL1hIV1V4R0xCNjZtZ0lkWU1uVGN1cFZRQkhTbnFZOXltZS9GSUhicU9PN2VVRjhGQ0Qva1YwMTlBRzQ3bllmOU5hUFVGZ25lMkVEZkt0UmZ0ejA9@n
1. Pa----cang ngu---tus Roh  Su-------ci
2. Sang Roh  Su----ci  tu----mu-------run
3. Tur  sam---pun  nye--neng ma-------lih
       C    F    G
YlN6NVFpS1dtVVlhQTBIbGNqVkhDcEx2YmtWUUlBUGZ2T1EwTkpFc0paOVhnaVI0ajRKeE9kVGNpREVRTEUrN3VBTnV1TmIzdVAzTVJrekU1bXE0MWc9PQ==@n
1. Ring di---na Pen--ta--kos--ta
2. Pang-wak--yan na---bi du---mun
3. Ring di---na Pen--ta--kos--ta
  F     G         C
WkpMUHBqMDkzZTJVclRCVlBQdzkxSlRKdDBaVlhRcGtMRW40OXFpQTltUUpHUktmQjZTbnZFTVdONSs1WGo5WWVBNU1WdDEwTjZFMGlweVFkWEdVM0E9PQ==@n
1. I----da  ngu-tus Roh Su--ci
2. Mang-kin wus ka---ge---ne--pang
3. I----da  ngu-tus Roh Su--ci
                         

Lirik Rikala Hyang Yesus Munggah (Kidung Pamuji 28 / KP 28)

Bait 1 :
Rikala Hyang Yesus munggah
Praya ngranjing kaswargan
Raris ngwentenang perjanjian
Pacang ngutus Roh Suci
Ring dina Pentakosta
Ida ngutus Roh Suci

Bait 2 :
Rikalaning para sisia
Sami wenten ring pura
Jeg wenten swara makuwug
Sang Roh Suci tumurun
Pangwakyan nabi dumun
Mangkin wus kagenepang

Bait 3 :
Punika orti ngliyangin
Sih swecaning Sang Kristus
Sane seda kasengsaran
Tur sampun nyeneng malih
Ring dina Pentakosta
Ida ngutus Roh Suci

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫