Pangandikan Sang Hyang Widi (Kidung Pamuji 93) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Pangandikan Sang Hyang Widi (Kidung Pamuji 93 / KP 93)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
  D     A    Bm     A
ZEVUTVM3NGlQdHdOR1g3QVM5VlgzNzBYelByUXBoMm1mYTQ2bnFha2lwNDZvUGg2ZlhvTjdGbkF5MHAyVGxGOEkxcTdHV0l6aHQvWC91eDl0dnlWTkE9PQ==@n
1. Pa-ngan---di--kan Sang Hyang Wi--di,
2. Ka-lu-----wi--han pa---pa-----ko--ne 
  G      D     A     D
WHZveVpZS1QxVy85Qkx5UUYvUHBPUkxZaEVsS05rWk95T0VCeHQvd2xDZEhBTmdaL21rK0NMbGFkNzVlN3FlMUpzUm13QmkwMjYvUUcxcklzU2t1QlE9PQ==@n
1. Nge---de-----lang ma--nah ti----tiang
2. nglangku-----ngin Mu--ti--a-----ra
  D     A     Bm      A
WmxmcjQvUzhjWUROVk12Y3NYdUtzTUszb2h4R3ZDV3lBcG9ic1BFeFNWcHBpRDE0cDg5blJJUGE5UWRSb0xlMytpZEs5TmFlNVozcElTYVJHQVF2alE9PQ==@n
1. Nak be----log mang--da  ka------i---cen,
2. Mi--wah  ka--nye---nye--pan   nya-ne
  G     D     A     D
a3JteDRxK21pT2VvbTFtMXJ2TlNvR2ZmR0hhSUxuSFU5ZVJYOGwwK05mRDg1UTAxeXc4c1FKNmd0Tkk1YWh6a2kxYzJCUjF6bkhveWVZYUV5U0tseFE9PQ==@n
1. Ka--sak----si----an sa--ne  trang
2. Nga-so-----rang ma--du gen---dis 
  Bm     Em  D      A
TGpYdDBnQ3JTRFRJd1VHdmNLdFlUczAwL3duaktFaGROSGY5NkhLZUoyaWtRaUNBZVJJbklFZXZwbDNOYW8xV0tYQndUK29HOXlPT00wbU1xcVNkb2c9PQ==@n
1. Wiak-ti  pa-pa-kon  I-----da
2. Si---ra  sa-ne nyung-ke----min
  G          A    D
aGk2YVRzNWlGOERrUzBFbkZXM2JSdERQWmUyOFBOclE1Unl5Y0VINE5kekN4eWlwYXJJSGM2a1Mra0dCM3FwWHdORlFIczlpaC9ZMThkc3hQTjI3V2JjSDY3NFhaMEhCZEpVVTcrN1BaV0E9@n
1. Nab---da-bang  tingkah ti--tiang 
2. Hyang Wi-di   nge-mer-ta--nin
                        

Lirik Pangandikan Sang Hyang Widi (Kidung Pamuji 93 / KP 93)

Bait 1 :
Pangandikan Sang Hyang Widi
Ngedelang manah titiang
Nak belog mangda kaiccen
Kasaksian sane trang
Wiakti papakon Ida
Nabdabang tingkah titiang

Bait 2 :
Kaluwihan papakone
Ngangkungin mutiara
Miwa kanyenyepan nyane
Ngasorang madu gendis
Sira sane nyungkemin
Hyang Widi ngemertanin

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫