Nangkil Mangkin Ring Hyang Yesus (Kidung Pamuji 55) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Nangkil Mangkin Ring Hyang Yesus (Kidung Pamuji 55 / KP 55)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
        G               G
THBjTXBTRURVNTdUUHBSNHk3VEF4c0FvczNQM2VKTExhL3BxVFNkdzJRUmxIOG0rd05DdlRIYnV3bjNUVXlqd0xCd3AzRzFGcFk1UGMvamd5UC9tck8yT1A1R1RpOWJtUHlpVTVqS0s0aUE9@n
1. Nang--kil  mang--kin ring  Hyang Ye---sus
2. Sang hyang Ye----sus nya----nyos  ra---ga
3. Mang--king ra----ga  ka-----e------se---ngin
4. Per---ca----ya  ja  per----ca-----ya  ja
5. Tri---ma  mang--kin Tri----ma   mang-kin
       G        D
YnJWSG15YVdSbU1ZRUxQckVXMllLa0hTK2ZreTMxM0lLWTg1eEptVks3WkJYeVVRb3JaaU9DTmlFdVl0ekRvbHpmR20wL0Y4Q1paVjBDZERJdVg2RFE9PQ==@n
1. Gli--san  mang-kin  nang--kil,
2. I----da  nya--nyos ra----ga
3. An---tuk  Sang Hyang Ye----sus
4. Per--ca----ya  ring I-----da
5. Tri--ma  swe--can  I-----da
       D      G
SnR1bXIzTW9XeVNPT2tOWTdtbW96dENlSVk4cWpqdmc0OERVUisrOGNFNjRVS0l1SDQvd0RuQmVFWjgwWDhSdA==@n
1. Mang--kin gli---sang  nang-kil
2. I-----da  nyan--tos  ra---ga
3. Ra----ga  se----ngin  I----da
4. Ke----wan--ten  per----ca---ya
5. Tri---ma  swe---can  I----da
        D        G
OVBtRE5Xd2FJSTBoMnJqRmh6S1FIVlVPTlVBYTJsa0Vha3ViRnk2d3AyQUJ0ckJmc0RWcFZPdytLSFpZdW1xdUgzYlBqN2ErZm9uQzJ4T0lvbjQzb0E9PQ==@n
1. gli--sang  mang-kin nang--kil
2. I----da   nyan-tos ra----ga
3. Ra---ga   se---ngin I-----da
4. Ke---wan----ten per--ca----ya
5. Tri--ma   swe--can I-----da
                          

Lirik Nangkil Mangkin Ring Hyang Yesus (Kidung Pamuji 55 / KP 55)

Bait 1 :
Nangkil mangkin ring Hyang Yesus
Glisan mangkin nangkil
Mangkin glisang nangkil
Glisang mangkin nangkil

Bait 2 :
Sang Hyang Yesus nyantos raga.
Ida nyantos raga.
Ida nyantos raga,
Ida nyantos raga.

Bait 3 :
Mangkin raga kaesengin.
Antuk Sang Hyang Yesus.
Raga sengin Ida,
raga sengin Ida.

Bait 4 :
Percaya ja, percaya ja.
Percaya ring Ida.
Kewanten percaya,
kewanten percaya.

Bait 5 :
Trima mangkin, trima mangkin.
Trima swecan Ida.
Trima swecan Ida,
trima swecan Ida.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫