Duh Ratu Titiang Sami Mriki (Kidung Pamuji 92) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Duh Ratu Titiang Sami Mriki (Kidung Pamuji 92 / KP 92)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

4/4 | ♩65 - 70

Bait :@b
  G              D
V1V1Sy8xU3FESGpBbzNPKzhoSTJjNFB2T2xFV2N6ajgxdlRFNGUxVW54MHo3dVpmQ3dvdXdHZXZPZzFkVXJPd1lGQUQ4ZmdpQjZrNTk1Uzlweld4ZVE9PQ==@n
1. Duh Ra--tu  ti-tiang sa--mi mri-ki
2. Ing-gih ring pu-ra  Gre-ja ni--ki
  G      D        G
YThYYkN2YytGTzZjdnk4NUhyMS9VM1c4OUtRYnpMM3hxaG1rQ2RqblFXNG15S1pnR09OMTROUTE0L2ExMENsRQ==@n
1. Du--ma--dak ja ma----nah ti-tiang
2. Ti--ti--ang sa-mi  ma--bakti
  G              D
V1V1Sy8xU3FESGpBbzNPKzhoSTJjOHNuOXJhZ01YakMvWlJXdUx6cUo0UGI4a1FnOXdkM3QzWWVaMnN6czgvbitQdjVQdUttQkZOVUM4VmY4cURweVE9PQ==@n
1. sa--ha pa---tut mi---wah su-ja--ti
2. Ngasta--wa mwah ngan-turang pu--ji
  G      D         G
cDhjWXlhUkFEV0NzRzhGNU1OdXNKMk8zS0k0K2ZJSldSY2tLNm4ySythZTlycjdGT05uZVhDbDNSWUR5STZVYnRTSFY1R2hRbHMzM3R6enRDM1N6Z0E9PQ==@n
1. As---ti--ti bak--ti ring Ra--tu
2. Ring a---yun pa---lungguh A---ji
  G           A       D
YlN6NVFpS1dtVVlhQTBIbGNqVkhDbks4ei9FMU05a0N5czhUR3RFaktuaG5XRTl6bXFydExhMHc3aDlnT05LZEIxazVnTTdyOGhqVXpCR2pTUTJlU3J1dWxOelJuSnkrUlpMNy96MjROcG89@n
1. Mang-da pa--ngan-di--kan Hyang Wi--di
2. Ing--gih duh Ra---tu Sang Hyang Ye--sus
  G           D     G
alF2dEw2all5RzZJa0tuVERGUXRhRkFzQUQvR1ZRanN3YXpyZ1pOOThlZTd2bXlUcVFuTUhBUFFqbmNmenJBSk92aUh0L1A5ckdGMnNUakhFQmFCU2c9PQ==@n
1. Ka---tam-pi an---tuk ti---ti----ang
2. Du---ma--dak nya--re--ngin ti----tiang
  G           C       D
WXhsM3lYcytRUUFvZXZYR2FpVFcrWk51N2cwZ1hXZ0NQK0hJRzBVaW4zRGFhK1dGbWFROWVvZlN1dUFRV3pRLzFDN3JHWFRYNkZHVUZqTm1xVHBBQ3c9PQ==@n
1. Mi---wah pra-si---da nga--mar---gi--ang
2. Mang-da ti--ti---ang sa---reng sa--mi
  G           D     G
S0Q2bG9wdjdoMlRqdSt3c1VaODE2bkVmWGFxa2FpaWM0blozUW5RZ29MR3VGNmZERUZONkIvV2J1U2tURVRRV1psQW5kUXdWUFJHa1R5Vjlsb0oyK0E9PQ==@n
1. Ka---tun-tun an---tuk Roh Su----ci
1. Ki---cen ma--nah sa--ne  a-----nyar.
                         

Lirik Duh Ratu Titiang Sami Mriki (Kidung Pamuji 92 / KP 92)

Bait 1 :
Duh Ratu titiang sami mriki
Dumadak ja manah titiang
saha patut miwah sujati
Asiti bakti ring Ratu
Mangda pangandikan Hyang Widi
Katampi antuk titiang
Miwah prasida ngamargiang
Katuntun antuk Roh Suci

Bait 2 :
Inggih ring pura Gereja niki
Titiang sami mabakti
Ngastawa mwah nganturang puji
Ring ayun palungguh Aji
Inggih duh Ratu Sang Hyang Yesus
Dumadak nyarengin titiang
Mangda titiang sareng sami
Kicen manah sane anyar.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫