Duh Ratu Titiang Ngastawayang (Kidung Pamuji 85) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Duh Ratu Titiang Ngastawayang (Kidung Pamuji 85 / KP 85)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
  E               A
V1V1Sy8xU3FESGpBbzNPKzhoSTJjM2UzTVVsKzhXb21BZEw1dG9aTFAyUVVOQkFBRFZIb21qTWs3YVowSzdlWUE1VE15NnR3dWpLUG9CNDZhYmxneGc9PQ==@n
1. Duh Ra--tu ti--tiang ngas-ta--wa--yang
2. Duh Ra--tu ti--tiang ngas-ta--wa--yang
  E      F#m    B    E
YThYYkN2YytGTzZjdnk4NUhyMS9VMU5jUzdSK3ZIeERXUmhqc0RrK0ErcFBPbDlpK0dmSkI5cW5BSVhhcWI0YjRjcUlzTVkyekpYK1d0cXdkTUIwMUE9PQ==@n
1. Sa--me--ton wa--wu  pu---ni--ki,
2. Sa--me--ton wa--wu  pu---ni--ki,
  E               A
V1V1Sy8xU3FESGpBbzNPKzhoSTJjM2UzTVVsKzhXb21BZEw1dG9aTFAyUVVOQkFBRFZIb21qTWs3YVowSzdlWUE1VE15NnR3dWpLUG9CNDZhYmxneGc9PQ==@n
1. Mangda ku--kuh pa----nge--gan nya-ne
2. Mangda ku--kuh pa----nge--gan nya-ne
  E      B         E
eE5hdDFVc2xDam0wYTJtMHg0Y2tSelhDWHREYXpXTExNS0NRMWNtRWFsRGRSOXc1dDhvc1QyNVdVeE0xVG1BRHV2RUJjU0FjRzlieW5wSGlrSDJlYVE9PQ==@n
1. Tur ka--pok ja ne----keng ha--ti
2. Tur wiakti li--ang  ring ma--nah
  E        B         E
cXE5d0Q0eW9sVWlwZmJMZmxBMzlDU1dGOXB4ZXhkdTFVWVE2Q0FZUE9wSEl0VU1EOU1jUHZUc2hhcTBFQ3lTYzMzU0xvZWJJOVZaMmNEek03Ry9WZ1E9PQ==@n
1. Sa--pu-nang ka--won  ring ga--go--dan
2. Mu--gi ja Roh Su----ci  nya-yu--bin,
  E      B         E
Tlg2YzRhOWxiazQxT3BJN2ZUUW4zOHZPTjlpM01VS2tmcjFOWk1VTjZMRHlrRGtTWVVzejBkcjJCbTFVcUhnV3l0N25kQXhsSlJBNHR5ZHFoMkQ4Umc9PQ==@n
1. Ra--tu se--ta--ta  ma--ngraksa
2. Ti--ti--ang pa--ra  pa--sa---mwan,
  E                 B
M25PQzc2VkNReGZ0M1VrcWNFZ2w1UXVzaVJhYU9ma2tmSzZIVkRacURrWllHbzhQT0NsUWg0TXFyQm9rN1ZSdXdsMEN5bkJzQ2MzMHRudVV4MjdqM1E9PQ==@n
1. Mangda kra-ha--je---ngan ring ja--gat
2. Mangda sa--mi--an  ka---lu---gra-hin,
  E          B       E
eE5hdDFVc2xDam0wYTJtMHg0Y2tSd1N4ZXpOZklhZHBiejVtdnFaV2dWcVYreGE4TmV6RGJOZTZ2M3ErLy9LRWQ4V2dkS1p4dzZVdXFibmpBc2RlSFE9PQ==@n
1. Ra--wuh ring  ma---sa  we---ka--san
2. Da--dos pa------dru--wen Hyang Wi--di
                       

Lirik Duh Ratu Titiang Ngastawayang (Kidung Pamuji 85 / KP 85)

Bait 1 :
Duh Ratu titiang ngastawayang
Sameton wawu puniki,
Mangda kukuh pangegan nyane
Tur kapok ja nekeng hati
Sapunang kawon ring gagodan
Ratu setata mangraksa
Mangda krahajengan ring jagat
Rawuh ring masa wekasan

Bait 2 :
Duh Ratu titiang ngastawayang,
Sameton wawu puniki,
Mangda kukuh pangegan nyane,
Tur wiakti liang ring manah
Mugi ja Roh Suci nyayubin,
Titiang para pasamwan,
Mangda samian kalugrahin,
Dados padruwen Hyang Widi

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫