Sang Hyang Yesus Titiang Pacang (Kidung Pamuji 86) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Sang Hyang Yesus Titiang Pacang (Kidung Pamuji 86 / KP 86)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
        G       
N3FKVmQ5NVovQkVlcjRQOWdJaHhiM0diQ2p4b3l2QXBCdUZTMHFFT3ZvQzhnazYrVnZ4cTV4bGxKWXh0c1BLclM5b2dMS09rbjRvcmJPN1NoNzhGZHo1K2lQQ3BKSXIzbEFhQ2wwVmp3N3M9@n
1. Sang Hyang Ye----sus  ti--tiang pa---cang
2. Dias--tu   ti----tiang ka--se-----ngi--tang
       D           G
TGpYdDBnQ3JTRFRJd1VHdmNLdFlUaERmdGI4M0VPREFnelZxZWFibXE5WlNLbTVmTmVkQTFXZHNvZWRBdyttM09zZ1RHczUwdjFwWWhhZ0Z1T2Jza3c9PQ==@n
1. Ngi--ring Ra----tu s’la--min---nya
2. An---tuk  jad---ma ring ja----gat
        G       
N3FKVmQ5NVovQkVlcjRQOWdJaHhiM0diQ2p4b3l2QXBCdUZTMHFFT3ZvQU83OGtnYmp3ZlE2alZ2clo1K1RScWkwdkc2SWlkOURPS2h1NmZTemx0R1lRUHAxUkZvbWw2a3FJU1diUmtSMUU9@n
1. Sa----reng  ne----gen sa----lib  Ra---tu
2. Dias--tu   ka----ku---tang ring  swi--tra 
        D            G
aDlRcDFuTTl5UDhKT1RlR1RFRCtWSENOSGRGZEpGMjFJbE05bExYMGl0eGZiWnBaU2Z4eWk1S2dYcFNOLzkrRjJvd3ZoZHBrSVRIMHJzNW1Rcmg0RkdUQTlNUkh6VysyakFsdEtBNVg5OGc9@n
1. S’la--min  ti---tiang ring ja----gat
2. Ra----tu  tan ning---gal  ti----tiang
       G           C
TjVqZGdkdWprMm4vR044OVl6c1dJMDQ0TTRtWnE4U2R6ZUpsaE02a3dBOTA4K0wzb3B4NXhKMXVMdmRucXFRd3V4MjBPdy9pMHpSaTRrYjUwbzhRb1E9PQ==@n
1. Ma--nah  ti---tiang ku---a-----tang ja
2. Ye--ning Ra---tu   sa---ne  nan---tan
       D           G
dVl2V2FEczNRNjhJcVBxNnRuaTcxM1lHTUZOeGcvTHZ5RXhQVjlWM1BlNUtCTHBQL0U1cUYrSkNwbXlVampGa0lWVEt6bmc4R2ZNRW96d2pWMEx3NUE9PQ==@n
1. Sa--jro---ning nan--dang ke----wuh
2. Ti--tiang ngi---ring tur bu----ngah
        G       
N3FKVmQ5NVovQkVlcjRQOWdJaHhiM0diQ2p4b3l2QXBCdUZTMHFFT3ZvQzhnazYrVnZ4cTV4bGxKWXh0c1BLcmlGU0V2cmRjaStwb0sxemRMWExlZGdPYWc4MWxrRDZQN0JBdEo3TVo2aGM9@n
1. Ke----ni   sam---pun  ngan-tos  ling-sem
2. Ye----ning  Sang Hyang Ye---sus  swe--ca
       D            G
Y3FnbjlwMHM4eGpZL3VoK3BoeEtrWE02QjcrZnMwREowa1J5NWpLVE05WW1QZG5PYUttMVFiZFBXazVEMUo4Y0IvUFZnZHV3NUtCcENuVmM0SzBvYTJjZDFkN2RXTGdYK3dvN253MllrT0U9@n
1. Ma--sel----se----lan ring  ma----nah
2. Ti--tiang tan  nge--tang  ke----wuh
                            

Lirik Sang Hyang Yesus Titiang Pacang (Kidung Pamuji 86 / KP 86)

Bait 1 :
Sang Hyang Yesus titiang pacang
Ngiring Ratu s'laminya
Sareng negen salib Ratu
S'lamin titiang ring jagt
Manah titiang kuatang ja
Sajroning nandang kewuh
Keni sampun ngantos lingsem
Maselselan ring manah

Bait 2 :
Diastu titiang kasengitan
Antuk jadma ring jagt
Diastu kakutang ring switra
Ratu tan ninggal titiang
Yening Ratu sane nantan
Titiang ngiring tur bungah
Yening Sang Hyang Yesus sweca
Titiang tan ngetang kewuh

Index Lagu

βž•
βž–
⏬
⏫