Sampunang Ajrih Kakewuhan (Kidung Pamuji 103) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Sampunang Ajrih Kakewuhan (Kidung Pamuji 103 / KP 103)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

6/8

Bait :@b
  Bb      F      Bb
VURTODVmRlpidmZxamZxNmxpTzAvRGNWRGJ4MUR0QWFRWGJwUy9CVURVODlZeWZGRUFSVjFWNzZhRmxpWWZHTW9QMlVSbEN5Zm5JdjA1V0orQ05SalBsM0VNSU5zTmRLam42M1ozZWJjaHM9@n
1. Sam--pu-nang a--jrih ka--ke---wu--han.
2. Yen ka-ku-tang an---tuk re---ra--ma. 
3. Pi---nu-nas i--ra---ga ka---pi--reng.
4. Ring sa-je---ro-ning ka--seng-sa--ran
  F      Cm     Bb
WVRxNTF0bGpGOHZnd0w1dXU0OWZucTFmbDh6QkxxZFg2dlM5dGtwWTJtRmRrSURldEJ4YytHdnhGdlVyZUMzZGd4YkhTK3E2aFZMRnRSTmpmMEpBM2c9PQ==@n
1. Hyang Ye-sus mti---ni---ngin.
2. Hyang Ye-sus mti---ni---ngin.
3. Hyang Ye-sus mti---ni---ngin.
4. Hyang Ye-sus mti---ni---ngin.
  Bb           F    Bb
NG83YkVUWXhLT04wVWpsVW5rdzNVS2RpQ05rdnIxU1lzbi9iQmg1ZUsrVTVBTTRLeGdseGNBVzJJRlBDRytvUjB4NEJOT0JhMTdVSDhFcDAyNEM4WVh0YkxTenpodVIxUktDbDVUdGNNaGs9@n
1. I--ri---ka wen-ten pa---sa--yu--ban
2. Ye-ning ti-ni--lar o----lih swi-tra.
3. Sa-ne  ma-gu--na ka---pi--ca--yang
4. Sa-ha---naning ga--go---dan ka--won
  F          Bb
SHFHK1U1ZnZQWlJ6VWZvN2dSa2VsbXE0alRsZ09KVVNoOVVqclhjMzRPYUd5dS9XR1FjbGZQVTlKYVFsN0ZmQVBseHgxdDhZSnFuTCtWQjllVXRnaGc9PQ==@n
1. I--da ma--ti---ni----ngin.
2. I--da tan ni---la----rin.
3. I--da ma--ti---ni----ngin.
4. I--da ma--ti---ni----ngin.

Reff :@b
Gm  Dm    Eb   Bb
V2QrUXNEdnBLYzlnd213S256NG1OUHBWMThiK0EzbU90WFFTZGhTUGJjRk0wK0RvTDUveFRkMXMwUFpBcVJ2cg==@n
pa----ge--hang kah-yu-ne. 
F      Cm    Eb    Bb
dTJnT1NoZDluMjVrL2plV0E1OHljcXdLRm9WUmZudnFNbDNLdUpsTTJVVE1BenhuR2h3UVBlTjNORWJnb29LdUR1aEZWcjhlOGZha3hMKytUTE9IYXc9PQ==@n
Jan-ten I---da    ma-ti-ni-ngin.
Bb  Gm    Eb   D
VzNqRUs1TWxQVmZNbW9udlN0RWNESW1rMTlkaTMzTmNRTDErZWt4ejNSeVBuZ3dpcm1oT1EvNTVhMG5GZHg4bQ==@n
Ma----ti--ning i----ra-ga
Eb    F    Bb
czB4bTZnZjEydnlQekVScWV2YnIzNEJ1SUhLbytNSDk0YWp5ZkdyQXJmSTVEdy9JWTRQRTZ0ZVRxYWZZdjNqcQ==@n
Sa-u-mur i----ra--ga
                          

Lirik Sampunang Ajrih Kakewuhan (Kidung Pamuji 103 / KP 103)

Bait 1 :
Sampunang ajrih kakewuhan. Hyang Yesus mtiningin.
Irika wenten pasayuban Ida matiningin.
pagehang kahyune. Janten Ida matiningin.
Matining iraga Saumur iraga

Bait 2 :
Yen kakutang antuk rerama. Hyang Yesus mtiningin.
Yening tinilar olih switra. Ida tan nilarin.
Pagehang kahyune. Janten Ida matiningin.
Matining iraga Saumur iraga

Bait 3 :
Pinunas iraga kapireng. Hyang Yesus mtiningin
Sane maguna kapicayang. Hyang Yesus mtiningin
Pagehang kahyune. Janten Ida matiningin.
Matining iraga Saumur iraga

Bait 4
Ring sajeroning kasengsaran. Hyang Yesus mtiningin
Sahananing gagodan kawon. Hyang Yesus mtiningin.
Pagehang kahyune. Janten Ida matiningin.
Matining iraga Saumur iraga

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫