Ratun Titiang Sane Wenten Ring Swargan (Kidung Pamuji 43) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Ratun Titiang Sane Wenten Ring Swargan (Kidung Pamuji 43 / KP 43)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
    G          G         D
RC9UL0hMZHlTeVZiRlk3amRFU0xjMkUvQURidGR2QzVBV1JWeUhlMmVvM0RKWWYxMTJsT2J5RGEzM0M2TjhHY3d0WXBnY041S3VYNjBjRVdtaVFNREdvQUIycklZNCt4aEUyd1ZTVVFpaThGSmNXdmZBVC93ak4rbExQaW0ydW0=@n
1. Ra--tun ti---tiang sa---ne wen---ten ring swar-gan 
2. Ra--tu  ra---wuh  ring ja-ga----te pu----ni---ki.
3. Ra--tu  se---da  bu---at tiang jad-ma  do---sa.
    Am A  D            C     D
dHArNC9ISC8zVkRyay9XbVcvejk3a0xvelhMZ0tUeDV1Sk1FY1orbDY0K1UwVC8xVlVkU0FnUjFJdCtScWVONmpTLzdHa3pIeWp3a0tIRWJlUWwvWW1veTUvNnVKdE13ZmlJQkFlNEN3WXhod3RIbnhhdmFmc2JIWm5MNXJKdmg=@n
1. Pa--rab Ra---tu  ti---ti-----ang  mu----ji--mu--ji
2. Reh-ning Ra---tu  ar---sa   ngin--cen  pi--tu--lung.
3. Ba--nget a----geng sih Ratu  ma----ring ti--ti--ang.
  G       D     A        D
OHZQd2pFZHcwbkJ1cXB6eE5YM2gxYlIzZnhubXpnclZERFNldlZYckNiMFF5aTlDQU4zYUZwSVU5MTlLL1dOZnp4dTdnTzQxZC9iZGVOa042QXY1NHV2OUdhNFEydmZTT3V5eWxWY1oxVEU9@n
1. Reh--ning a---gung sih pa--swe-can Ra--tu
2. Ma---ring ti--tiang jad--ma--ne ma--do--sa.
3. Dua--ning ti--tiang ma---mu--ji I  Ra--tu.
    C    Am    D      G
MlFDbzFodlBXeFZ0aDhOOEhxYXlqQmdoWkJ3Q0xKL3o5bGtEU2tuamg4OVlUbVR5OUYxSFJhQWo2N3FvT3pWY0kybFNrRU9iT09ZbXVtYVRwVVRXZmlHVW1nRkZteDZEVmIyMENSQXpVQnc9@n
  Ha---le--lu---ya, Ha---le----lu-----ya.
                                  

Lirik Ratun Titiang Sane Wenten Ring Swargan (Kidung Pamuji 43 / KP 43)

Bait 1 :
Ratun titiang sane wenten ring swargan
Parab Ratu titiang muji-muji
Rehning agung sih paswecan Ratu
Haleluya, Haleluya.

Bait 2 :
Ratu rawuh ring jagate puniki.
Rehning Ratu arsa ngincen pitulung.
Maring titiang jadmane madosa.
Haleluya, Haleluya.

Bait 3 :
Ratu seda buat tiang jadma dosa.
Banget ageng sih Ratu maring titiang.
Duaning titiang mamuji I Ratu.
Haleluya, Haleluya.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫