Maring Dija Ratun Titiang (Kidung Pamuji 47) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Maring Dija Ratun Titiang (Kidung Pamuji 47 / KP 47)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
        F    Bb    F
MWtQQVh0MXF0eDRUdEE5akVUMFo4YTlzV0doc0Z4MnRaeUZpQ0VGTlVXQ1B6VDB0cUtzUVdWSUxxdVJTdkExZW90aVRTZXpkVXU4QTlaTmNIamRYTnc9PQ==@n
1. Ma----ring di--ja  Ra--tun ti---tiang
2. Sang Hyang Ye--sus se--ka---lang-kung
3. Du----ma----dak ka---yun ngam-pu---ra
        C           F
dEovMy8yVmcwOHRScTVhcUFVQjhsbGZJWUpvcEpXOTl5VnFIOVVkZEttclpPSkg5blFLYlFLY0FZT0doNmdSbEh2UUk3azlQWVQ4L0UvQlNTZUdqY0E9PQ==@n
1. Ka---li-----ya---ngan ma---nah  tiang
2. Ti---tiang bu---at  ring Ra-----tu
3. Ring ka-----i----wa----ngan ti-----tiang
       F     Bb      C
NWNtb3FMTHF6Wk5uYmpjUURJTnYycVJjemZyMnBLT1ZaR09NaGZGMDVadWxabWpuVmNZMnFwdDMrWVNhSXJiRGFxZE5qdTlkVTZuT0I2Qk83UDIvWFE9PQ==@n
1. Ma--ring di----ja  ke  pa------ran--nya
2. Sam-pu----nang ja  ni----lar   ti---tiang
3. Ma--nah  tiang mu---gi  da------dos ja, 
      F     C      F
VWF1ZnRIN0Z0eno5R2lOdGtUT3M2WnRsVTR6d25PblpNdzJiZGpsZ3JkRVQ2Vjg5NmU4TkFBSEU0ejEzdzFZam51eXgzbmVaTThEbTVwbm5rMDM4azRyaFhJVGFxNTRLbFdodmFiVUVXRDg9@n
1. Di--ja ge--nah  tiang ngre--reh
2. Mu--gi ma--wa-----li   ring tiang
3. Pu--rin Ra--tu   s'la---min---nya
                        

Lirik Maring Dija Ratun Titiang (Kidung Pamuji 47 / KP 47)

Bait 1 :
Maring dija Ratun titiang
Kaliyangan manah tiang
Maring dija ke parannya
Dija genah tiang ngrereh

Bait 2 :
Sang Hyang Yesus sekalangkung
Titiang buat ring Ratu
Sampunang ja nilar titiang
Mugi mawali ring tiang

Bait 3 :
Dumadak kayun ngampura
Ring kaiwangan titiang
Manah tiang mugi dados ja
Purin Ratu s'laminnya

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫