Mari Kita Sambut Sang Raja - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Mari Kita Sambut Sang Raja
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
E      A         E  A  B
UXB3TnZUWUQvenhWbm5FcVVraFJoWlloZHgzem1iU2lhc1JyajNwT0hQaHcvZktMSnIySGRKSFNXT0hOdDF0dWNScjBMYTlKRzJFbXk2OG90MWFnckE9PQ==@n
Ma-ri ki-ta sam-but Sang Ra----ja
E      F#/Bb       B
UXB3TnZUWUQvenhWbm5FcVVraFJoVkFEL28wWUNlRkgvVDRoUGNkendxZXUwMkwzR2JiK2ZHaThpcU5PU1NZdkYyUzF2b0hXQU43UXU4ZThrQXVRUGc9PQ==@n
Ma-ri ki-ta pu--ji Na--ma----Nya
A        B/A
RVJUSUI3ZVhaeENWKzg3STdsY0h2WGpnbGZwTHZmeXFMSXN5MFpSa3FselB0UHZjWEYyQ05yUkxPeFVhZVV3VA==@n
Dia yang ma-ha ku-a---sa
G#m       C#m
UXVPZGwzTzhnWmJsUzZoZllMdGVyUDEzbUE3ZEtlRE1VdUZkRk1zWDFKSVhNWDNpTFNaMTBMQ1lSdHk4QXVVbw==@n
Dia yang ma-ha mu-li--a
E    C#m   F#m  B     E
M1dYSzF5dW1IOUlXNng1MWJWM2ZuTUJNL1pPbUtQUjdVeGdGZUJvOVdhTi85c3FyRVY4WGdibFdkT09qSkltNVhUOEdsd05zVXRWNlhYdURja3QyMWQvOGhLcDhDTXFxVDVHMnRHNEtHNE09@n
Ye-sus, Ye-sus, Ye-sus, Na-ma--Nya

Reff :@b
      A    B
THllZExhNndoV293OHhsb25vTGJiSGlJZFBMNVpHamdZUWxhU0RvM3A4SVc4Sy9QNEJPQ2pYc2Q1elBOT2RIZA==@n
Pu-ji Ho---sa--na
      E/G#  C#m
MjJDQm1TUGZPN3dGTkNqNkc5NTVYbG9oY3VMaGJheVhya3JqNzRJM3Bwa2RTbWc4S2RPVEFKTmZEMnk5bkp1aA==@n
Pu-ji Ho---sa--na
      F#m
THllZExhNndoV293OHhsb25vTGJiSGlJZFBMNVpHamdZUWxhU0RvM3A4SVc4Sy9QNEJPQ2pYc2Q1elBOT2RIZA==@n
Pu-ji Ho---sa--na
B       E
RlViZW1LUWhLajBEQWZkVVRUdU5ZUE9JYTJ3NU84Ri9EZ1JGUklYSnIvTm8vc2JxRjBHeFVWTWlodG8yWmozSQ==@n
Mu-lia Na-ma--Nya

      A    B
THllZExhNndoV293OHhsb25vTGJiSGlJZFBMNVpHamdZUWxhU0RvM3A4SVc4Sy9QNEJPQ2pYc2Q1elBOT2RIZA==@n
Pu-ji Ho---sa--na
      E/G#  C#m
MjJDQm1TUGZPN3dGTkNqNkc5NTVYbG9oY3VMaGJheVhya3JqNzRJM3Bwa2RTbWc4S2RPVEFKTmZEMnk5bkp1aA==@n
Pu-ji Ho---sa--na
      F#m
THllZExhNndoV293OHhsb25vTGJiSGlJZFBMNVpHamdZUWxhU0RvM3A4SVc4Sy9QNEJPQ2pYc2Q1elBOT2RIZA==@n
Pu-ji Ho---sa--na
B       E
VmJ5Sm5DbWtsSDBGMW5nNG5ndVNScG03YzBSeUdVa2lFUUhLeWVrUTRmM05YZ2dsQk9hNTNVZlFNbmViVmREbg==@n
Mu-lia Na-ma--Nya
                         

Lirik Mari Kita Sambut Sang Raja

Bait :
Mari kita sambut Sang Raja
Mari kita puji NamaNya
Dia yang maha kuasa
Dia yang maha mulia
Yesus, Yesus, Yesus Nama-Nya

Chorus:
Puji Hosana.. Puji Hosana
Puji Hosana.. Mulia Nama-Nya
Puji Hosana.. Puji Hosana
Puji Hosana.. Mulia Nama-Nya


Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫