Margi Sami Bingar-Bingar (Kidung Pamuji 21) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Margi Sami Bingar-Bingar (Kidung Pamuji 21 / KP 21)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
     G  D     G  Am     D
RStkcy9QV3pXRXkwM0N4YkE5VzRsOTNsZ0oxYTJxcm5UUEk0cmw0QWdySmlkOFdkYXNoOTZRSlMrV2phcU5STlVCViswNEpacXNIY2prUVF1ajZIT1Z6Skg3a0Y4RlRaQ1VDTmtZYTE3T0VCNlBYKzBlR0c1aXJwR3Q3ckowUVQ=@n
1. Mar----gi   sa-----mi bi----ngar bi-----ngar
2. I------da   ki-----cen ka----lu----wi-----han
3. Sang  Hyang Ye-----sus ma----ha  kua----sa
4. Ye-----sus  Kris---tus ka----we----na-----ngang
  C           Am  D     G
N09NbFpyUmJvQVdOeVVyVmpBN2c3TXFWeFM1aVBqZ1VMeE02cTFFakdHZk9jTXpQVUxjM25zZmlhZkpzZUhXUVFaUkhrRG5LblNoMjV2R1Q0c2l6R2g0U2tSdWcvMlhrckRnaE16b29iRFk9@n
1. Sa-----ha ma-----nge--ling e---------ling
2. Mi-----wah sa-----kan--can  kua-------sa
3. Pa-----da ja-----ga  ja  I---------da
4. Da-----dos pa-----ne---bus  ja--------gat
  C           D          G
eGhKN3A1empvT2NUM3JLUWw2T1hRTTlIYkptSy82MTkxb3ZWUDNBbURQR3ZPVHBQYXo3STZ0TlFGb1FNczhhaTlQKzlNZDBZa2NNbFRjUHpsdTA1cmdCdjVuMUl3aEhxMTJVYWdLNFVjYVk9@n
1. I------da mung---gah ka  su----war-----gan
2. Ring  ja--gat  mi---wah  ring swar----gan
3. Su-----ja--ti   mra--ga  ma----nu------sa
4. Pa-----tut sa-----mi  ngang-ke----nin   ja
  C           Am     D
N09NbFpyUmJvQVdOeVVyVmpBN2c3QVFLZytXUTROQXZjTEpxRDlZdHJpVGYwQWFyV3FtQ0JzT2EyUHdIOFlaVVlVNVVJSXRBWkUzazc0bk15RGxrc09XanAxNTBIM3dJRmFsbU8yRTNTYm89@n
1. Klin---tang ba----nget lu----wih I-----da
2. Tur  pa---rab  I----da  ka---u-----cap
3. Nga----lu---wi----hang A-----jin I-----da
4. I------da  ni----tah swar--ga  gu----mi
  Em  Dm  C   Am  D        G
VHpvT3FMZ0V1WEhxQmlBY0IyNUpzaUFXQS9pTU42TERLaGFHL1IxRy9xYW5XQlkwQ0ozQVdRTzVuTk1zVlNtRU84ODZhK2d1TFpjT1QrRVBzQldVMDZXQWtnTzdDWG9URDhwbHV4Q2lkVXd4OExUVG9kbjI3SVBJeW5mdU1qU3o=@n
1. I-----da  Sang  Ju---ru  rah-------yu
2. Nglu--hu---rin  ma---ka  sa--------mi.
3. Sang A----ji   ring su----war-------gan.
4. Hyang Wi---di-----ne  nglu--gra-------hin.
                              

Lirik Margi Sami Bingar-Bingar (Kidung Pamuji 21 / KP 21)

Bait 1 :
Margi sami bingar-bingar
Saha mangeling eling
Ida munggah kasuwargan
Klintang banget luwih Ida
Ida Sang Juru rahyu

Bait 2 :
Ida kicen kaluwihan
Miwah sakancan kuasa
Ring jagat miwah ring swargan
Tur parab Ida kaucap
Ngluhurin maka sami.

Bait 3 :
Sang Hyang Yesus maha kuasa
Pada jaga ja Ida
Sujati mraga manusa
Ngaluwihang Ajin Ida
Sang Aji ring suwargan.

Bait 4 :
Yesus Kristus kawenangang
Dados panebus jagat
Patut sami ngangkenin ja
Ida nitah swarga gumi
Hyang Widine nglugrahin.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫