Jauh Dari Sorga Datangku (Kidung Jemaat 98) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Jauh Dari Sorga Datangku (Kidung Jemaat 98 / KJ 98)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

2 Ketuk

Bait :@b
  D  E     A    Em  A  D
bWlrUzkxdnRNaUVybEZVelAvejl2cE91K05EQ1Y4cnY1enNNQ2dOSzZxTFhDdStma1Q3VmVQekFQSEQzVjgxRml4Ym10S3h5cCs0alVqSmZCQ3hSM3c9PQ==@n
1. Jauh da---ri  sor-ga  da---tang-ku
2. Se---o----rang Ba--yi  la---hir--lah
3. Di---a----lah Ye--sus Pe---ne---bus,
4. I----a  mem--ba--wa  ba---gi---mu
5. I----ni---lah tan-da  ba---gi---mu:
6. De---ngan gem--ba--la  ma---ri---lah
7. Da---lam pa---lu--ngan li---hat--lah
8. Se---la---mat da--tang Ra---ja---ku,
9. Pen--cip--ta  a---lam se---mes--ta,
10.An---dai--kan mu--ka  du---ni---a
11.Bu---kan--lah su--tra be---le---du
12.Se---ka---rang a---ku  me---nger-ti
13.Te---man--ku  Ye--sus, ma---ri---lah,
14.Se---la---lu  ha--ti---ku  se---nang,
15.Mu---li---akan Al--lah, pu---ji---lah
    D     F#m   D  Em  Bm
bDVIMjVYOE1uYlk1MDZKSUVvd3pXQjZ5Ry9Ga2doOGk5Zk1CL25xeWVwZHVScHcrOW9RQWR3NFJaaFEzSVVkeXpnRVJGblhsYkhueTR3KzhubER0bjlhZUhaWWlHZlR2cmtxUHphZHlOL1E9@n
1. de---ngan be---ri--ta  ba---gi---mu,
2. da---ri  pe---ra--wan Ma---ri---a
3. Sang Ju---ru---s’lamat yang ku---dus,
4. ba---ha---gia sor-ga  yang pe---nuh,
5. di  kan--dang ka--mu  ber--te---mu
6. ke  kan--dang dom-ba  yang ren--dah,
7. be---ta---pa  ma--nis ti---dur--Nya.
8. yang tu---run da--ri  takh-ta---Mu.
9. Kau ja---di  in--san yang ren--dah;
10.ber--li---pat gan-da  lu---as---nya
11.per--lam--bang ke--be---sa---ran--Mu.
12.te---la---dan yang Eng--kau be---ri:
13.ha---ti---ku  per-si---ap---kan--lah
14.se---lu---ruh ja--lan--ku  te---rang
15.Yang mem--be---ri--kan Pu---tra--Nya!
    G     A    Bm  E  A
QmFzYkNsUGlITWNTTzkwWDd5Z29VR0x4ZXFOcXlZb3pBNEZKKyt5b1FqdVRBWEx2dE9oajhTUk55dUtpQ2hPRDd1TFlEczdQbzlQUWNuSjJEbURsa2c9PQ==@n
1. be---gi---tu  ba--gus dan me---gah:
2. dan A----nak i---tu  Ka---wan--mu
3. Pe---no---long o---rang yang le---mah,
4. su---pa---ya  ju--ga  kau--ke---nal
5. Sang Ba---yi  di pa---lu---ngan-Nya;
6. me---li---hat ka--sih kur--ni---a
7. Si---a----pa  i---tu  yang lem--but?
8. Kau ma---suk du--ni---a  ce---mar;
9. pa---lu---ngan dom-ba  dan lem--bu
10.de---ngan per--ma--ta  pun pe---nuh,
11.Di  a----tas rum-put yang ke---ring
12.ku---a----sa, har-ta, dan ben--da
13.men--ja---di  ke--di---a----man--Mu
14.dan ki---dung su--ka---ci---ta---ku,
15.Sa---lam sor--ga--wi  meng-ge---ma
    G     D/F#   G  A  D
N0cvZXBqaEJzTEZWaVlOSDNQRUZYSVFTbGlhUzNmN2FOU2dXRlVBUDlPN24zdDZla2NUaWNLL1gwUnp2Nk1DMHlweEZYWVhBYS9nd3hqQ2NMZWsyOFE9PQ==@n
1. β€˜ku in---gin me--nya--nyi--kan--nya!
2. yang pa---ling a---krab dan te---guh.
3. Peng-ha---pus do--sa  du---ni---a.
4. ra---ha---sia hi--dup yang ke---kal.
5. Di---a----lah Ra--ja  se---mes--ta.
6. di  da---lam Pu--tra mu---li---a.
7. I----tu---lah Ye--sus, Ka---wan--ku!
8. be---ta---pa  ka--sih--Mu  be---sar!
9. Kau--bu---at  pe--ti---du---ran--Mu.
10.te---tap tak la--yak ba---gi---Mu.
11.Ke---ra---ja---an--Mu  ter--cer--min.
12.ba---gi---Mu  tia-da  ar---ti---nya.
13.se---pan--jang u---mur hi---dup--ku!
14.ya  Ye---sus, ha--nya ba---gi---Mu!
15.di  Ta---hun Ba--ru  yang ce---rah.
                        

Lirik Jauh Dari Sorga Datangku (Kidung Jemaat 98 / KJ 98)

Bait 1 :
Jauh dari sorga datangku
dengan berita bagimu,
begitu bagus dan megah:
β€˜ku ingin menyanyikannya!

Bait 2 :
Seorang Bayi lahirlah
dari perawan Maria
dan Anak itu Kawanmu
yang paling akrab dan teguh.

Bait 3 :
Dialah Yesus Penebus,
Sang Jurus'lamat yang kudus,
Penolong orang yang lemah,
Penghapus dosa dunia.

Bait 4 :
Ia membawa bagimu
bahagia sorga yang penuh,
supaya juga kaukenal
rahasia hidup yang kekal.

Bait 5 :
Inilah tanda bagimu:
di kandang kamu bertemu
Sang Bayi di palunganNya;
Dialah Raja semesta.

Bait 6 :
Dengan gembala marilah
ke kandang domba yang rendah,
melihat kasih kurnia
di dalam Putra mulia.

Bait 7 :
Dalam palungan lihatlah
betapa manis tidurNya.
Siapa itu yang lembut?
Itulah Yesus, Kawanku!

Bait 8 :
Selamat datang, Rajaku,
yang turun dari takhtaMu.
Kau masuk dunia cemar;
betapa kasihMu besar!

Bait 9 :
Pencipta alam semesta,
Kau jadi insan yang rendah;
palungan domba dan lembu
Kaubuat petiduranMu.

Bait 10 :
Andaikan muka dunia
berlipat ganda luasnya
dengan permata pun penuh,
tetap tak layak bagiMu.

Bait 11 :
Bukanlah sutra beledu
perlambang kebesaranMu.
Di atas rumput yang kering
KerajaanMu tercermin.

Bait 12 :
Sekarang aku mengerti
teladan yang Engkau beri:
kuasa, harta, dan benda
bagiMu tiada artinya.

Bait 13 :
Temanku Yesus, marilah,
hatiku persiapkanlah
menjadi kediamanMu
sepanjang umur hidupku!

Bait 14 :
Selalu hatiku senang,
seluruh jalanku terang
dan kidung sukacitaku,
ya Yesus, hanya bagiMu!

Bait 15 :
Muliakan Allah, pujilah
Yang memberikan PutraNya!
Salam sorgawi menggema
di Tahun Baru yang cerah.

Index Lagu

βž•
βž–
⏬
⏫