Hatiku Bersukaria (Kidung Jemaat 77) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Hatiku Bersukaria (Kidung Jemaat 77 / KJ 77)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

4/4

Bait :@b
  E    A/C#   A/C#  D  E
Mmk4OVNmYjlxMnQvVGxnWXFSamQ1U0RnRzJYWGZQcnNwZ3ZhZDJiZFk0OVl0bWNBMmIxTmpqSkY1dmV0eDhuZm85NTFkQmh6R05RQzB2U0ZMOUxzMFE9PQ==@n
1. Ha--ti---ku  ber--su--ka--ri--a
2. Di--in---dah--kan--Nya ham-ba--Nya;
3. Kar’na  Al---lah Ma--ha--kua-sa
4. Ma--ha---su---ci  Na--ma Al--lah;
5. Di--nya--ta---kan--Nya ku--a---sa
6. Di--su---ruh--Nya tu--run takhta
7. O---rang la---par di--ke-nyangkan,
8. Sungguh I----a  me--le--pas-kan
9. Se--per--ti  di---jan-ji--kan-Nya
  F#m   A/C#   Bm/D  E  A
d1NJQm9QZVZuN2dtQ09kdUp6RkFRKzF3VHpiSkxEemk0SUdnelcvVmtQRGFqdFVYY0RNNm1Yb3U0QjJsVUhPQjRJTFVncC9rMlJvVVpCWE9NQkRLS1NnTktGOFE0aFpvM0M1L2R3QUVHcXM9@n
1. me--nga--gung-kan na--ma Tu--han,
2. ki--ni  dan se---nan-ti--a---sa
3. me--la---ku---kan kar-ya a---gung
4. rah-mat--Nya tu---run-te--mu--run
5. hingga  o----rang congkak ha--ti
6. pem-be---sar dan pe--ngu-a---sa;
7. o---rang ka---ya  di--ham-pa--kan
8. u---mat Is---ra---el, ham-ba--Nya,
9. pa--da  A----bra--ham se--mu--la
  A/C#        D    E
d1NJQm9QZVZuN2dtQ09kdUp6RkFRNzU4ZUM4SXNyZGNJTjRnR3RBbmd2SFI5Q2NkYkRNN3luSjNJTHE2SEx1ck9EajQ0eXU4bWRXV3padHcyanFCYmc9PQ==@n
1. Al--lah, Ju---ru  s’la-mat-ku.
2. di--ber--ka---ti  na---ma--ku.
3. ke--pa---da---ku  yang ren-dah.
4. a---tas o----rang sa---leh-Nya.
5. ha--bis o----leh ta---nganNya.
6. di--ting-gi---kan yang ren-dah.
7. dan di---su---ruh--Nya per-gi.
8. kar’na  rah--mat--Nya ke--kal.
9. un--tuk s’la-ma---la---ma--nya.
                          

Lirik Hatiku Bersukaria (Kidung Jemaat 77 / KJ 77)

Bait 1 :
Hatiku bersukaria
mengagungkan nama Tuhan,
Allah, Juru s'lamatku.

Bait 2 :
DiindahkanNya hambaNya;
kini dan senantiasa
diberkati namaku.

Bait 3 :
Kar'na Allah Mahakuasa
melakukan karya agung
kepadaku yang rendah.

Bait 4 :
Mahasuci Nama Allah;
rahmatNya turun-temurun
atas orang salehNya.

Bait 5 :
DinyatakanNya kuasa
hingga orang congkak hati
habis oleh tanganNya.

Bait 6 :
DisuruhNya turun takhta
pembesar dan penguasa;
ditinggikan yang rendah.

Bait 7 :
Orang lapar dikenyangkan,
orang kaya dihampakan
dan disuruhNya pergi.

Bait 8 :
Sungguh Ia melepaskan
umat Israel, hambaNya,
kar'na rahmatNya kekal.

Bait 9 :
Seperti dijanjikanNya
pada Abraham semula
untuk s'lama-lamanya.

Index Lagu

βž•
βž–
⏬
⏫