Duh Sang Aji Ring Suwargan (Kidung Pamuji 27) - Notasi Angka 🎹

Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Sembunyikan Notasi
Chord Duh Sang Aji Ring Suwargan (Kidung Pamuji 27 / KP 27)
dengan Notasi Angka / Not Angka 🎹

Bait :@b
     D            G
OUhQSnFxcUg0bmY4aHp6N3ZVZkZCcVhDRjNFQnVoL3c4amYrM1k2Znd0V2JhRko2MW84YUpQcjJEZHNpNU9hclcxeldwTDJjZWlBMFRKSkp0ZWxSS09YdTVoYWdaa3BLdzNJTUxyckdJUkE9@n
1. Duh  Sang A-----ji  Ring Su----war--gan
2. Du----ma----dak  Roh  Su----ci  da---dos.
3. Duh  Ro----hing ka----su----ja----ti---an.
     Em           A
NzBIb3AvbUVtQjZNYjFYaDhSTURFQ2NUeXM2WXY3VFQyWU9RZ2ZwbWRQeXJ0SitQaDFRbXpqR2RLSjRqRFpDS2ZCZTA0bFNsVEU3VzF6bldNYm8xeE0zV3RremZya1h5clJ0Y3RSZllkZDg9@n
1. Du----ma----dak  ma----nah  ti----ti---ang 
2. Ju----ru  pa----ngra--wos  ti----ti---ang.
3. Ra----wuh  ja  ring pa----sa----mu---an.
     G            A     D
ck0xdUUvTVN6czFHSlU3dkYrYmFobG5INVg4T1oxNnZBbFNteGhIcXNuQnhMaXpxa3IyUEhTNzJQSmFFS2owN0VVSHQ2MUNoVVFTcU1WM0djZ3dOdXlOMG5qYmlzUUJwOFc3KzljUG5SU1k9@n
1. Ke----be----kin  an----tuk  Roh  Su---ci
2. Ne  ngwe--ca----na----yang ring ti---tiang.
3. Mang--da  ti----ti----ang  ka----tan--tan.
     G            A     D
NzBIb3AvbUVtQjZNYjFYaDhSTURFQ2NUeXM2WXY3VFQyWU9RZ2ZwbWRQekJKR2tkVWw2aEovM2ZYdHFQb0F5YUo0RTdwbjRvaWRyd1JIUnA2VVlsNngra1poWG85a0VNVkpsRHRadElsQjA9@n
1. Sa----ne  tu----run  sa----king A----ji
2. Sih  swe---ca----ning Sang Hyang A----ji.
3. Ring Mar---gi  ka----wi----ak----ti---an.
                           

Lirik Duh Sang Aji Ring Suwargan (Kidung Pamuji 27 / KP 27)

Bait 1 :
Duh Sang Aji Ring suwargan
Dumadak manah titiang
Kebekin antuk Roh Suci
Sane turun saking Aji.

Bait 2 :
Dumadak Roh Suci dados.
Juru pangrawos titiang.
Ne ngwecanayang ring titiang.
Sih swecaning Sang Hyang Aji.

Bait 3 :
Duh Rohing kasujatian.
Rawuh ja ring pasamuan.
Mangda titiang katantan.
Ring Margi kawiaktian.

Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫